Управление на вредните емисии във водата

Жизнените дейности спомагат редица отпадъци да отиват направо в отделените мръсни води. В тях се съдържат множество не разграждащи се частици от всякакъв характер, които трябва да бъдат правилно събирани, съхранявани и преработвани.

Генерираните отпадъци се събирани с помощта на специални филтри, а последващите действия и контрола над тях зависят от типа на характера им.

Производствени отпадъци са тези, които са отделени в специални за целта решетки и които съдържат прашни частици. За тях е характерна възможността за генериране на отпадъци, а това може да стане с няколко метода.

При единият от тях отпадъците в самите пречиствателни станции, биват задържани от различни по вид и размер решетки. Тези решетки са и основна част на пречиствателният вид станция.

За най-големите твърди отпадъци е характерно изнасяне към потока на аварийни резервоари в самата помпена станция, към преливника и отново към аварийните резервоари.

Всички по-груби и големи частици замърсители на водата се отделят в специалните решетки, които са разположени последователно и по ред зад масло-уловителя на механично пречистване.

При отпадъци от пясъко-задържателите, основната част са едри зърнести частици от рода на пясък, сгур, стъкло, фаянс с биологично инертен и абразивен състав. Те се експлоатират в съоръжения за транспорт, биологично стабилизиране и обезводняване, чрез органичен състав.

Отпадъците в пречиствателни станции от типа на утайки са един голям дял сред всички типове отпадъци. Докато трае процеса на пречистване на водите, голяма част от тях се преобразуват в утайки, а това налага третиране и обезвреждане. Обемът на генерирани утайки е голям и изисква третиране и редуциране.

Опасни отпадъци по време на експлоатация на пречиствателните станции са с наднормено съдържание на тежки метали и замърсители, реагенти, петролни смеси, маслени и други.

Всички те могат да са изключително опасни в аварийни ситуации. За тях е характерно формирането на утайки и класифицирането като такива, а това налага и обезвреждане по авариен план.

За отпадъци отделени в самите пречиствателни станции с петролни и маслени смеси, се ползва масло уловител, който предварително почистване механично. (още…)

Необходимост от пречистване на отпадните води

Водата, въздуха, храната са все неща, без които съществуването ни е немислимо. И наред с тези жизненоважни за съществуването ни фактори се появяват и безкрайно много действия от страна на човечеството, с чиито ефект се стига до пагубни последици.

Наред с това се измислени методи за справяне и предпазване от кризисни ситуации. Пречистване на водите с помощта на пречиствателни станции е един от най-съвременните.

Съществува съвкупност от технологични процеси, чрез които качеството на вода може да бъде сведено до определени показатели. С тяхна помощ още преди включване във водопроводната мрежа повърхности на водни басейни да бъдат проверени избистрени, обезцветени, хлорирани, омекотявани, обезсолявани или дезодорирани. Отпадъчните води налагат нуждата да се пречистват, с цел отстраняване на вредното им въздействие над природната среда. По този начин се отделят ценните вещества, които се разтварят във водата. Технологиите за пречистване са химични физикохимични, механични и биологични и зависят от количеството и вида на замърсявания, а в резултат от действието над тях се определя и степента на пречистване.

Всички организми на планетата съществуват в резултат от наличие на вода. Пречистените от вредни органични и неорганични отпадъци води е в резултат именно от пречиствателните станции.

Към момента всички водни басейни и тяхното състояние зависят изцяло от мерките, които взема обществото като цяло, с цел опазване на природното благо.

В битови условия човешкото действие над водния ресурс оказва влияние върху водите, но най-силно осезаеми са щетите от индустриалните и промишлени цели.

Отделяните химикали и отровни вещества от лека и тежка промишленост са главни замърсители, а там нуждата от пречиствателни съоръжения е най-осезаема.

Ето, защо е добре всеки да се замисли над глобалните проблеми свързани с опазването на водите. Всеки съвременен човек е свикнал на удобства и лукс, но малко си дават равносметка, че за да ги имат в природата се отделят безгранично много замърсители. Най-опасните сред, които унищожават водите.

Отпадъчните води изпуснати в природата в резултат от битови, индустриални и промишлени дейности могат да замърсят за кратки срокове водите, до степен водеща непоправими последици. В резултат от това може да бъде унищожен целия живот на Земното кълбо в рамките на няколко години. (още…)