Управление на вредните емисии във водата

Жизнените дейности спомагат редица отпадъци да отиват направо в отделените мръсни води. В тях се съдържат множество не разграждащи се частици от всякакъв характер, които трябва да бъдат правилно събирани, съхранявани и преработвани.

Генерираните отпадъци се събирани с помощта на специални филтри, а последващите действия и контрола над тях зависят от типа на характера им.

Производствени отпадъци са тези, които са отделени в специални за целта решетки и които съдържат прашни частици. За тях е характерна възможността за генериране на отпадъци, а това може да стане с няколко метода.

При единият от тях отпадъците в самите пречиствателни станции, биват задържани от различни по вид и размер решетки. Тези решетки са и основна част на пречиствателният вид станция.

За най-големите твърди отпадъци е характерно изнасяне към потока на аварийни резервоари в самата помпена станция, към преливника и отново към аварийните резервоари.

Всички по-груби и големи частици замърсители на водата се отделят в специалните решетки, които са разположени последователно и по ред зад масло-уловителя на механично пречистване.

При отпадъци от пясъко-задържателите, основната част са едри зърнести частици от рода на пясък, сгур, стъкло, фаянс с биологично инертен и абразивен състав. Те се експлоатират в съоръжения за транспорт, биологично стабилизиране и обезводняване, чрез органичен състав.

Отпадъците в пречиствателни станции от типа на утайки са един голям дял сред всички типове отпадъци. Докато трае процеса на пречистване на водите, голяма част от тях се преобразуват в утайки, а това налага третиране и обезвреждане. Обемът на генерирани утайки е голям и изисква третиране и редуциране.

Опасни отпадъци по време на експлоатация на пречиствателните станции са с наднормено съдържание на тежки метали и замърсители, реагенти, петролни смеси, маслени и други.

Всички те могат да са изключително опасни в аварийни ситуации. За тях е характерно формирането на утайки и класифицирането като такива, а това налага и обезвреждане по авариен план.

За отпадъци отделени в самите пречиствателни станции с петролни и маслени смеси, се ползва масло уловител, който предварително почистване механично.

Правни мерки са необходими постоянно при нужда от ефективно екологично управление на пречиствателни станции. С прилагане на такива се намалява риска и се предвиждат аварийни ситуации. В пречиствателните станции могат да се предвидят временни хранилища складиращи опасни утайки. Тяхната цел е да се задържат отпадъците във водите, които не могат да бъдат унищожени. Такива са тежки метали, различни замърсители, ниско ниво на сухо вещество и др. За складирането им са необходими и специални площадки.

При установяване наличие на опасни отпадъчни частици се прибягва към транспорт и третиране на отпадъците. Предвиждат се начини за временни и трайни решения и изход от проблема, включително временно съхранение на отпадъците с опасни вещества и утайки.